Jyväskylän yliopisto

Musiikin laitos

Musiikin laitoksella järjestetään sekä kandidaatti- että maisteritason opetusta. Osa koulutuksesta toteutetaan suoraan maisteriohjelmana. Maisterin tutkinnosta on mahdollisuus edetä akateemisiin jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori). Lisäksi tarjolla on Avoimen Yliopiston opintoja.

Tutkinnot ja opintojen kesto: kandidaatin tutkinto 180 op/3 v, maisterin tutkinto 300 op/5 v, musiikkiterapian sekä Music, mind and Technology -maisteriohjelma 120 op/2 v, jatko-opinnot 240 ov/4 v.

 

Oppinaineita on sinulle tarjolla seuraavasti:

MUSIIKKITIEDE

  • Musiikkitiede pääaineena suoritettu filosofian maisterin tutkinto antaa muodollisen pätevyyden sellaisiin ammattitehtäviin, joissa edellytetään musiikki- tai kulttuurialalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Maisterin tutkinnosta on mahdollisuus edetä akateemisiin jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori).

Pääaineopiskelijat ovat sijoittuneet aineyhdistelmästä ja käytännön taidoista riippuen esim. oppiaineensa opetus- ja tutkimustehtäviin yliopistoissa tai korkeakouluissa, musiikkioppilaitosten opetus- ja hallintotehtäviin, vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaustehtäviin sekä kulttuurin välitys- ja hallintotehtäviin radiossa, lehdistössä tai organisaatioissa ja kunnallisessa kulttuuritoimessa. Myös orkestereiden hallintokoneisto työllistää musiikkitieteilijöitä.

MUSIIKKIKASVATUS

  • Musiikkikasvatuksen opintojen tavoitteena on luoda valmiudet musiikinopetukseen peruskoulussa ja lukiossa. Opinnot antavat myös valmiudet musiikkipedagogisen tutkimuksen tekemiseen ja seuraamiseen. Opintojen sisältöihin on läpäisyperiaatteella sijoitettu sekä pedagogisia että monikulttuurisen kasvatuksen näkökulmia.

Musiikkikasvatuksen tutkinto antaa pätevyyden muun muassa peruskoulun ja lukion musiikin aineenopettajaksi sekä jatkotutkintokelpoisuuden.

MUSIIKKITERAPIA

  • Musiikkiterapian maisteriohjelman opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti musiikkiterapiaopintoja jo aiemmin suorittaneille ja niissä keskitytään musiikkiterapian tutkimukseen sekä kliinisen asiantuntemuksen teoreettis-käytännölliseen syventämiseen.

MUSIC, MIND AND TECHNOLOGY

  • Music, Mind and Technology on englanninkielinen maisteriohjelma, jossa perehdytään musiikin vaikutuksen tutkimiseen musiikkiteknologian ja nykyaikaisten tutkimusmenetelmien avulla.

AVOIN YLIOPISTO

Jyväskylän avoimessa yliopistossa voit opiskella mm. musiikkiterapian perus- ja aineopintoja.

 

Lisätietoja