Musiikintutkimus

Jyväskylän yliopisto: Musiikin laitos

Musiikin laitoksella tutkitaan laajasti erilaisia musiikkiin liittyviä ilmiöitä. Tutkimus on monitieteistä ja voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: kognitiivinen musiikintutkimus sekä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen musiikintutkimus. Lisäksi laitoksella tehdään tutkimusta, joka sijaitsee näiden kahden pääkategorian leikkauksessa.

Kognitiivisen musiikintutkimuksen piiriin kuuluvia keskeisiä tutkimusteemoja ovat musiikin havaitsemisen, musiikin ja motoriikan sekä musiikillisten emootioiden tutkimus.

Kulttuurisen ja yhteiskunnallisen musiikintutkimuksen alueen teemoja ovat kulttuurinen musiikintutkimus ja musiikin historian tutkimus. Kahden pääkategorian leikkauksessa ovat musiikkiterapian teoreettinen ja kliininen tutkimus, musiikin kehitys- ja oppimispsykologinen tutkimus, monikulttuurisen musiikkikasvatuksen tutkimus sekä musiikin kulttuurienvälinen kognitio.

Musiikin innovatiivisissa tutkimusympäristöissä tutkitaan ihmistä monitieteisesti musiikin tekijänä, kokijana ja esittäjänä sekä sen terapeuttisten vaikutusten hyödyntäjänä. Tutkimusympäristöt koostuvat korkeatasoisesti varustetuista ja akustoidusta laboratorioista: musiikki ja liike, musiikin äänentutkimus ja mallinnus sekä musiikkiterapian opetus- ja tutkimusklinikka. Laboratoriot toimivat myös opetus- ja koulutustiloina.

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Tutkimus osana musiikkipedagogin koulutusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät opinnäytetöinä ja muina projektitöinä erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita. Osana opettajan pedagogisia opintojaan musiikkipedagogiopiskelijat perehtyvät oman opetustyönsä tutkimiseen ja kehittämiseen teorian ja käytännön näkökulmasta. Tuotoksena siitä syntyy mm. videoita ja artikkeleita, joita on julkaistu myös alan valtakunnallisissa lehdissä.


Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK) on ollut mukana kehittämässä laaja-alaista, pedagogista opettajankoulutusta musiikin ja tanssin alalle jo kymmenen vuotta. Julkaisu MusTaa valkoisella on syntynyt tuon kokemuksen innoittamana. Se koostuu musiikin ja tanssin alan opetusta ja oppimista käsittelevistä artikkeleista, joiden kirjoittajat ovat ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajia, yhteistyökumppaneita, alan opettajia ja opiskelijoita eri puolilta Suomea. Opiskelijoiden artikkelit ovat syntyneet osana heidän pedagogisia opintojaan.

 

Eino Roiha -säätiö

Eino Roiha -säätiön tarkoituksena on edistää taiteen, erityisesti musiikkiterapian, -kasvatuksen ja -tieteen ja esittävän säveltaiteen tutkimusta sekä tutkimustulosten soveltamista kuntoutuksessa, pedagogiikassa ja musiikkialan ammattien käytäntöjen kehittämisessä.