Uutiset

Itsearvioinnilla kehitetään EduFutura-yhteisöä

Suomalaisen musiikkikampuksen itsearviointi tehtiin vuosina 2018–2019. Arvioinnissa tarkasteltiin toiminnan vahvuuksia, kehittämiskohteita ja tärkeimpiä kehittämisehdotuksia. Samalla luotiin itsearviointiin uusi toimintamalli, jota EduFuturan muut kärkialat voivat halutessaan hyödyntää strategisessa kehittämisessään.

Suomalaisen musiikkikampuksen itsearvioinnin tuloksista on valmistunut raportti Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa. Julkaisun ovat kirjoittaneet Suomalaisen musiikkikampuksen johtaja Hannu Ikonen, kehitysjohtaja Leena Liimatainen ja suunnittelija Eija-Mari Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Itsearvioinnissa löytyneet vahvuudet ja kehityskohteet

Musiikkikampuksen itsearvioinnin lähtökohtina olivat EduFutura Jyväskylä -yhteistyön tavoitteet ja Suomalaisen musiikkikampuksen strategia 2017–2025. Itsearviointia varten luotiin arviointimalli, joka pohjautuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin uusiin korkeakoulujen auditointimallin periaatteisiin.

Itsearviointia tehtiin laajasti työryhmissä ja itsearviointityöpajoissa. Osallistujia oli yhteensä 79 kaikista EduFutura-organisaatioista, ja opiskelijat olivat aktiivisesti mukana työpajoissa ja keskusteluissa. Työpajatyöskentely vahvisti opiskelijoiden, henkilöstön ja johdon osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Itsearvioinnin perustella Suomalaisen musiikkikampuksen keskeisiksi vahvuuksiksi ja kehittämisehdotuksiksi tunnistettiin seuraavat tekijät.

Suomalaisen musiikkikampuksen keskeisimmät vahvuudet
1. Henkilökohtaisten ja yksilöllisten opintopolkujen mahdollisuudet ja niistä rakentuvat koulutusjatkumot
2. Korkeatasoinen opetus ja tutkimus sisältäen vahvan pedagogisen näkökulman
3. Runsas taideprojektituotanto, jota tuetaan yhteisen EduFuturan tuottajan työllä ja joka mahdollistaa myös opiskelijoiden yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen vahvistamisen
4. Yhteiset kehittämispäivät palautefoorumina jäsentävät systemaattista kehittämistyötä
5. Oppilaitosten läheinen sijainti ja yhteiset toimitilat
6. Kehittyvä, yhteinen johtamismalli

Suomalaisen musiikkikampuksen keskeisimmät kehittämisehdotukset:
1. Systemaattinen, jatkuva ja yhteinen opetussuunnitelmatyö ristiinopiskelumahdollisuuksien rakentumiseksi
2. Tutkimuksen ja pedagogisen kehittämisen vuoropuhelun vahvistaminen
3. Yhteiset opinto-, työelämä- ja urapalvelut sekä alumnitoiminnot
4. Yhteisen tekemisen, produktioiden ja uusien koulutustuotteiden kehittäminen
5. Proaktiivinen työelämä-vuoropuhelu ja yhteistyö eri alojen välillä
6. Johtamisen resurssiohjauksen eli yhteisten opettajuuksien ja rekrytointien sekä opetushenkilöstön yhteisen työsuunnittelun vahvistaminen

Kehittäminen jatkuu uudella musiikkikampuksella

Itsearviointi käynnisti nopeita toimenpiteitä. Strategiaa päivitettiin ja määriteltiin konkreettisia toimenpiteitä vuosille 2020–2021. Niitä ovat yhteiset opintopolut ja opettajuudet osana opetussuunnitelmia, yhteisten palveluiden kehittäminen, musiikki- ja taideterapian koulutustuotteiden kehittäminen yhteistyössä, laajojen taiteellisten ja tieteellisten tuotantojen yhteistyö eri kulttuurialojen toimijoiden kanssa, kansainvälisten ja kansallisten verkostojen vahvistaminen sekä uudisrakennuksen mahdollistama yhteisöllisyys.

Suomalaisen musiikkikampuksen rakennuksen laajennus valmistuu vuoden 2020 lopussa, jonka jälkeen JAMKin ja Gradian opiskelijat ja henkilökunta muuttavat saman katon alle. Tämä mahdollistaa aiempaa tiiviimmän vuorovaikutuksen ja yhteistyön.

Suomalaisen musiikkikampuksen itsearviointi
Liimatainen, Leena; Heikkilä, Eija-Mari; Ikonen, Hannu (2020)
Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 33
ISSN-L 1795-3766
ISBN 978-951-830-565-4 (Painettu)
ISBN 978-951-830-566-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 68 s.

Julkaisu verkossa: https://www.theseus.fi/handle/10024/344149
Julkaisun pysyvä osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-566-1

Lisätietoja

Suomalaisen musiikkikampuksen johtaja Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, puh. 040 528 3762, hannu.ikonen@jamk.fi

www.edufutura.fi
www.jamk.fi