Artikkelit

Täällä voit tutustua Musiikkikampuksen tämän vuoden maisteriseminaarilaisten työn alla oleviin tutkielmiin. Postereita esiteltiin 13.5. Zoomin välityksellä etäposterisession merkeissä.


Viulunsoitonopettajien kokemuksia improvisaation opettamisesta

Tina Tynys, musiikkikasvatus
Tutkielmani tarkoituksena oli kerätä viulunsoitonopettajien kokemuksia improvisaation opettamisesta: mitä siitä ajatellaan ja millaisena se koetaan.

Musiikkiopistojen ja koulujen yhteistyö taiteen perusopetuksen käytänteissä

Aki Yrjä, musiikkikasvatus
Tutkimuksen aiheena on musiikkiopistojen ja koulujen yhteistyön eri muotojen näkyminen taiteen perusopetuksen käytänteissä musiikkiopistojen rehtorien näkökulmasta.

Musiikin kuluttajakäyttäytyminen Jyväskylän yliopistossa

Niko Huusko, musiikkitiede
Tutkimuksessa keskitytään mm. mitä musiikkia opiskelijat kuuntelevat, missä he kuuntelevat musiikkia ja miten he löytävät kuuntemansa musiikin.

Nivelvaiheen musiikinopetus Jyväskylän päiväkotikouluissa

Miia Syrjä, musiikkikasvatus
Tutkimuksessa tutustuttiin musiikin alkuopetukseen Jyväskylän päiväkotikouluissa kyselylomakkeen, haastattelun sekä havainnoinnin avulla.

Musiikinopettajien kokemuksia luovan tuottamisen menetelmistä

Henry Lightfoot, musiikkikasvatus
Tutkielmani tarkoituksena on kerätä musiikinopettajien kokemuksia musiikin luovan tuottamisen menetelmistä. Luovan tuottamisen menetelmiksi luen tässä yhteydessä säveltämisen ja improvisoinnin.

Äänessä sielu soi – Terveen äänenkäytön opetus alakoulun musiikinopetuksessa

Meritta Pyykkönen, musiikkikasvatus
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää terveen äänenkäytön tilaa alakoulun musiikinopetuksessa.

Music in nonmusical events – How to utilize (background) music the best way in events?

Aapo Vuori, musiikkitiede
For my master’s thesis, I plan to implement an empirical research how music is used in events, whose main purpose is not music of any kind.

Romanttiset viestit lyriikoissa juhannuksena

Jenna Kultalahti, musiikkitiede
Gradussani tutkin, millaisia romanttisia viestejä sisältyy eniten kuunneltuihin suomenkielisten kappaleiden sanoituksiin, ja miten paljon niitä esiintyy juhannuksen aikana.

Luovuus ja vuorovaikutteisuus improvisoidussa musiikissa

Sanna-Mari Savolainen, musiikkikasvatus
Tutkimus selvittää, millä tavoin vuorovaikutteisuus ja luovuus ilmenevät musiikillisissa pari-improvisaatioissa ja millä tavalla oma tausta vaikuttaa improvisoinnin havainnoimiseen ja arviointiin.

Yläkoulun musiikinopettajien kokemuksia oppilaan minäpystyvyyden tukemisesta

Nette Ulmanen, musiikkikasvatus
Tutkielman tarkoituksena on kerätä yläkoulun musiikinopettajien kokemuksia ja keinoja oppilaiden minäpystyvyyden tukemisesta musiikintunnilla.

Musiikin etäopetus poikkeustilan aikana

Heikki Pyykkönen, musiikkikasvatus
Pro gradu –tutkielmani liittyy keväällä 2020 koettuun poikkeustilaan, joka asetettiin valmiuslain nojalla koronaepidemian hillitsemiseksi.

Lukiolaisen musakurssistressi – onko sitä?

Josefiina Pajunen, musiikkikasvatus
Kyselytutkimuksen tavoitteena on saada tietoa lukiolaisten mahdollisista stressikokemuksesta musiikin pakollisella kurssilla.

Musiikin ja liikkeen synkronisaation vaikutus katsojakokemukseen sirkustaiteessa

Ringa Aflatuni, musiikkitiede
Miten musiikin ja liikkeen välinen synkronisaatio koreografioidussa sirkusesityksessä vaikuttaa katsojakokemukseen?

Vuorovaikutus ja sen tukeminen erilaisten oppijoiden musiikkiryhmässä

Kaisa Luoma, musiikkikasvatus
Tutkimukseni keskittyy vuorovaikutukseen ja musiikilliseen kommunikaatioon erilaisten oppijoiden kontekstissa.

Steinerpedagogiikka ja musiikinopetus

Päivi Ilkka, musiikkikasvatus
Tutkielmassa pyrittiin selvittämään, miten steinerpedagogiseksi musiikinopettajaksi tullaan ja mitä kaikkea steinerkoulun musiikinopettajuus pitää sisällään.

Musiikinopettajien opintojen ja työuran vastaavuus

Roope Nieminen, musiikkikasvatus
Tutkin työssäni Jyväskylän yliopistosta valmistuneiden musiikinopettajien opintojen ja työuran vastaavuutta kompetenssin näkökulmasta.

Jazz-kitaransoiton opiskelun aloitusvaiheen yleisimmät haasteet ja motivoivat tekijät

Mikko Kuparinen, musiikkitiede
Tutkin maisterintutkielmassani jazz-kitaransoiton opiskelun aloitusvaiheen yleisimpiä haasteita ja motivoivia tekijöitä.

Säveltäminen alakoulun musiikkiluokilla – Sävellyttäminen ja sävellyttäjätyypit

Ronja Haaja, musiikkikasvatus
Tutkielma käsittelee säveltämistä opettajan näkökulmasta. Kontekstina tutkielmassa on musiikkiluokat, jossa opettaja roolillaan ohjaa säveltämistä eli sävellyttää.

Opettajien näkökulmia ja havaintoja vuorovaikutuksen ohjaamisesta musiikintuntien yhteissoittotilanteissa

Jenni Taari, musiikkikasvatus
Maisterintutkielmani tarkoituksena oli kerätä havaintoja sekä näkökulmia vuorovaikutuksesta ja sen ohjaamisesta yhteismusisointitilanteissa musiikintunneilla.

Yleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona

Miika Hakala, musiikkitiede
Tutkimuksessa haetaan ensisijaisesti vastausta seuraavaan kysymykseen: ”Miten yleisötyö määritellään ja määrittyy suomalaisten sinfoniaorkestereiden hallintojen näkökulmasta?”